GeoTrust TrueBusiness ID OV

GeoTrust เป็น ผู้ให้บริการออกใบรับรอง SSL Certificates ระดับโลก มีการใช้งาน Geotrust SSL มากว่าล้าน Certificates ทั่วโลก

GeoTrust True BusinessID เป็น SSL ประเภท Organization Validation (OV) มีการตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate จะมีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate ทำให้ลูกค้าคุณมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

GeoTrust True BusinessID เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ สร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม


Validation : Organization Validation Secure sub-domains : NO
Warranty : $1,250,000 Business name in browser : NO
Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : YES
Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
Malware Scanning : NO Secures both with/without WWW : YES

SAN

1 Domain ฿4,000 250
Domain included in the standard package. Price per each additional domain name per year. Maximum additional domain names.

ราคาค่าบริการ


1 ปี

฿ 6,400

ขอใบเสนอราคา

2 ปี

฿ 11,200

ขอใบเสนอราคา