GeoTrust TrueBusiness ID EV

GeoTrust เป็น ผู้ให้บริการออกใบรับรอง SSL Certificates ระดับโลก มีการใช้งาน Geotrust SSL มากว่าล้าน Certificates ทั่วโลก

GeoTrust True BusinessID With EV เป็น SSL ประเภท Extended Validation (EV) มีการตรวจสอบองค์กรอย่างละเอียดก่อนออก Certificate แสดงชื่อองค์กรในรายละเอียด Certificate บน Browser เพิ่มความมั่นใจระดับสูงสุดถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

GeoTrust True BusinessID With EV เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือขององค์กรสูง เช่น เว็บไซต์ทางด้านการเงิน หรือเว็บองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่

:.

  ข้อมูลเพิ่มเติม


  Validation : Extended Validation Secure sub-domains : NO
  Warranty : $1,500,000 Business name in browser : YES
  Issuance time : 3-7 Days Support for SAN (UC) : YES
  Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
  Malware Scanning : NO Secures both with/without WWW : YES

  SAN

  1 Domain 250
  Domain included in the standard package. Maximum additional domain names.

  ราคาค่าบริการ


  1 ปี

  ฿ 9,500

  ขอใบเสนอราคา

  2 ปี

  ฿ 16,700

  ขอใบเสนอราคา

  3 ปี

  ฿ 24,300

  ขอใบเสนอราคา