SSL Checker

SSL Checker

เครื่องมือสำหรับตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้ง SSL Certificate เพียงแค่ใส่ชื่อโดเมนที่ใช้งาน SSL ก็จะทราบผลความถูกต้องในการติดตั้ง SSL หากพบว่าการติดตั้งไม่ถูกต้อง ให้ทำการตรวจสอบขั้นตอนการติดตั้งอีกครั้ง โดยสามารถดูวิธีการติดตั้งได้ที่ Installation Manuals หรือสามารถสอบถามปัญหาการติดตั้งได้ที่ ssltech@netway.co.th

สำคัญ กรณีการติดตั้งสมบูรณ์ แต่ระบบมีคำแนะนำในเรื่องช่องโหว่ต่างๆ ส่วนนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับ SSL Certificate แล้ว แต่จะเป็นในส่วนการตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆของ Server แนะนำให้ติดต่อผู้ดูแล Server เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

Check your SSL/TLS certificate installation

URL


Redirect to https

ไม่พบการติดตั้ง SSL certificate บน : กรุณาตรวจสอบและลองใหม่อีกครั้ง

การติดตั้ง SSL certificate ไม่สมบูรณ์ : กรุณาตรวจสอบและลองใหม่อีกครั้ง

คำเตือน

ข้อแนะนำ