GeoTrust TrueBusiness ID OV

GeoTrust เป็น ผู้ให้บริการออกใบรับรอง SSL Certificates ระดับโลก มีการใช้งาน Geotrust SSL มากว่าล้าน Certificates ทั่วโลก

GeoTrust True BusinessID เป็น SSL ประเภท Organization Validation (OV) มีการตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate จะมีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate ทำให้ลูกค้าคุณมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

GeoTrust True BusinessID เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ สร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

:.

  ข้อมูลเพิ่มเติม


  Validation : Organization Validation Secure sub-domains : NO
  Warranty : $1,250,000 Business name in browser : NO
  Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : YES
  Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
  Malware Scanning : NO Secures both with/without WWW : YES

  SAN

  1 Domain 250
  Domain included in the standard package. Maximum additional domain names.

  ราคาค่าบริการ


  1 ปี

  ฿ 6,400

  ขอใบเสนอราคา

  2 ปี

  ฿ 11,200

  ขอใบเสนอราคา

  3 ปี

  ฿ 16,400

  ขอใบเสนอราคา