Sectigo InstantSSL Pro

Sectigo InstantSSL Pro เป็น SSL ประเภท Organization Validation (OV) มีการตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate จะมีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate

Sectigo InstantSSL Pro เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ สร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

:.

  ข้อมูลเพิ่มเติม


  Validation : Organization Validation Secure sub-domains : NO
  Warranty : $100,000 Business name in browser : NO
  Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : NO
  Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
  Malware Scanning : NO Secures both with/without WWW : YES

  ราคาค่าบริการ


  1 ปี

  ฿ 4,350

  ขอใบเสนอราคา

  2 ปี

  ฿ 0

  ขอใบเสนอราคา