Sectigo InstantSSL Pro

Sectigo InstantSSL Pro เป็น SSL ประเภท Organization Validation (OV) มีการตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate จะมีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate

Sectigo InstantSSL Pro เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ สร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม


Validation : Organization Validation Secure sub-domains : NO
Warranty : $100,000 Business name in browser : NO
Issuance time : 2-4 Days Support for SAN (UC) : NO
Free Reissue : YES Unlimited server license : YES
Malware Scanning : NO Secures both with/without WWW : YES

ราคาค่าบริการ


1 ปี

฿ 4,350

ขอใบเสนอราคา

2 ปี

฿ 7,700

ขอใบเสนอราคา