เครื่องมือ

Online Certificate Decoder

เครื่องมือถอดรหัส SSL Certificate เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อถอดรหัส SSL Certificate ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ SSL Certificate ทีี่ท่านได้รับจากทีมงาน Netway Communication วิธีการถอดรหัส เพียงแค่นำ Certificate ของคุณมาใส่ในช่องด้านล่าง รูปแบบของ Certificate ที่ถูกต้องจะต้อง

ขึ้นต้นด้วย ----BEGIN CERTIFICATE----- และลงท้ายด้วย -----END CERTIFICATE-----